สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ตั้งคงทน
 
1. นางสาวแววตา  ช่างไม้
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสฤษดิ์ฤกษ์  ชั่งเรือ
 
1. นางมธุรส  ชั่งเรือ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เหมือนโต
2. เด็กหญิงดวงกมล  วัจนะ
3. เด็กหญิงนภัสกร  วันทอง
4. เด็กหญิงปิ่นนภา  วิเชียรชัย
5. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วปาน
 
1. นางฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู่
2. นางผกากุล  กลีบบัว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางฐิติวรรณ  เล็กแดงอยู่
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายเอกราช  อำพันธ์พร
 
1. นางชนินาถ  คล้ายอินทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.01 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญนาค
 
1. นางชนินาถ  คล้ายอินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญคำ
 
1. นางสาวณัฐภัสสร  รสชุ่ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญนาค
 
1. นางชนินาถ  คล้ายอินทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธิดา  มังกโรทัย
 
1. นางสาวณัฐภัสสร  รสชุ่ม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมดี
2. เด็กชายพูนชัย  แหลมหลาว
 
1. นางสาววารุณี  โชติบูรณ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประทุมพงศ์
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองมาก
3. เด็กหญิงอุษา  อ่อนเบา
 
1. นางสาวแววตา  ช่างไม้
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  เนตรน้อย
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  อินทร์โอสถ
 
1. นางสาวณัฐภัสสร  รสชุ่ม
2. นางสาวนิภาภรณ์  ซอแระ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายวรโชค  เทพเทียน
2. เด็กชายวัชรากร  เพิ่มพูล
 
1. นายวราศักดิ์  อินทสิทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถพร  แก้วขอนแก่น
2. เด็กชายเชวง   พรมเกิด
 
1. นายวราศักดิ์  อินทสิทธิ์