สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงนันทนา  หมีแรต
2. เด็กชายรุ่งเรือง  พลอยมุกดา
 
1. นายนพรัตน์  สอ้าง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ชามนตรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงวสุนันท์  ทาทอง
2. เด็กชายไตรภพ  รุ่งสว่าง
 
1. นายนพรัตน์  สอ้าง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายจิรายุทธ  มาเขียว
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนืองนุ้ย
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ถ้วยทอง
2. เด็กชายอัครพล  ตองแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  แก้วสะอาด
2. นางสาวดุลจิต  แดงอร่าม