สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลำพอง  คราทอง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  วันทอง
 
1. นายสายชล  ขึ้นด่านกลาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สายบุตร
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมศร
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนากร  อนันตภูมิ
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุนทราลัย
 
1. นายณัฐพงศ์  แก้วสะอาด
2. นางสาวดุลจิต  แดงอร่าม