สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวนาลี  คุ้มโภคา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  อาจหาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธเนศ  อุบลรัตน์
2. เด็กหญิงพิยดา  จิตจรัส
 
1. นางนันทวรรณ  นิลวรรณา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชไมพร  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงปนัดา  หมีแรต
 
1. นายสายชล  ขึ้นด่านกลาง