สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวนาลี  คุ้มโภคา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  อาจหาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธเนศ  อุบลรัตน์
2. เด็กหญิงพิยดา  จิตจรัส
 
1. นางนันทวรรณ  นิลวรรณา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงนันทนา  หมีแรต
2. เด็กชายรุ่งเรือง  พลอยมุกดา
 
1. นายนพรัตน์  สอ้าง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ชามนตรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กชายศุภชัย  ช่างเจริญ
2. เด็กหญิงอนุสรา  สุวรรณอัมพร
 
1. นายนพรัตน์  สอ้าง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ชามนตรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงวสุนันท์  ทาทอง
2. เด็กชายไตรภพ  รุ่งสว่าง
 
1. นายนพรัตน์  สอ้าง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชไมพร  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงปนัดา  หมีแรต
 
1. นายสายชล  ขึ้นด่านกลาง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลำพอง  คราทอง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  วันทอง
 
1. นายสายชล  ขึ้นด่านกลาง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สายบุตร
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายจิรายุทธ  มาเขียว
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  กิจพฤกษ์
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนืองนุ้ย
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายอภินันท์  แก้วนา
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนรี  อนันตภูมิ
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมศร
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีโสภณ
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชลิกา  ราชดำเนิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชดำเนิน
 
1. นางชรินรัชต์  สุวรรณมิสระ
2. นายสะบา  เจริญฤทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงศิวาภรณ์  สูงสูงเนิน
2. เด็กหญิงอัญชลิกา  แซ่ตัน
 
1. นางชรินรัชต์  สุวรรณมิสระ
2. นายสะบา  เจริญฤทธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณัฐดา  บัวศรี
2. เด็กหญิงศศินา  ตองแก้ว
 
1. นางชรินรัชต์  สุวรรณมิสระ
2. นายสะบา  เจริญฤทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วันทอง
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยพา
2. เด็กชายน้ำพุ  วิเศษสิงห์
3. เด็กชายสิริศักดิ์  แจ้งจิตร
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพศ  นิลนวล
2. เด็กชายธีรยุทธ  เศวตศิริ
 
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  อรรถบัญชา
2. เด็กชายพรพิศิษฐ์  แดนนาเฟือง
 
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัษฎา  แก้วอาสา
 
1. นางสาวณัฐภาสรณ์  พรหมอ่อน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเอราวัญ  ถ้วยทอง
 
1. นางสาวณัฐภาสรณ์  พรหมอ่อน
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนากร  อนันตภูมิ
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุนทราลัย
 
1. นายณัฐพงศ์  แก้วสะอาด
2. นางสาวดุลจิต  แดงอร่าม
 
26 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายนาวิน  คุชิตา
2. เด็กหญิงปภัสนันท์  หมีแรต
 
1. นายณัฐพงศ์  แก้วสะอาด
2. นางสาวดุลจิต  แดงอร่าม
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ถ้วยทอง
2. เด็กชายอัครพล  ตองแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  แก้วสะอาด
2. นางสาวดุลจิต  แดงอร่าม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงธิติมา  ทองผาเจริญอมร
2. เด็กชายสุธิชาติ  ยิ้มโสภา
3. เด็กชายเทวัญ  พร้อมพี
 
1. นายสะบา  เจริญฤทธิ์
2. นางชรินรัชต์  สุวรรณมิสระ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษดา  ปิโย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูขาว
3. เด็กชายพัฒนชัย  แซ่ตัน
 
1. นายสะบา  เจริญฤทธิ์
2. นางชรินรัชต์  สุวรรณมิสระ