สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิติพงศ์  บุญสาลี
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตรี  บุญทอง
2. เด็กชายอนุศักดิ์  -
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจตรง
 
1. นายไพรัฐ  สระพรม
2. นางสาวอัญชลี  ศรชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บาลเพชร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ไคลมี
 
1. นางทิวษา  วิทยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  สาลี
2. นายอภิสิทธิ์  วงษ์ธรรม
 
1. นางทิวษา  วิทยา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงษ์ธรรม
 
1. นายธีรกฤต  สร้างการนอก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นายยอด  -
 
1. นายธีรกฤต  สร้างการนอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราพร  สุกอึ้ง
2. เด็กหญิงภัทริกา  ทองเอี่ยม
3. เด็กหญิงศศิธร  -
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วิมูลชาติ
2. นายธีรกฤต  สร้างการนอก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณ์
 
1. นายเอกราช  ไก่แก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาภาพร  คำมีมา
 
1. นายเอกราช  ไก่แก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาภาพร  คำมีมา
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กหญิงดอ  -
3. เด็กหญิงดา  -
4. เด็กหญิงยูรา  -
5. เด็กหญิงรัตนา  ธราพนมสวรรค์
6. เด็กหญิงแพรพลอย  -
 
1. นางเพชรินทร์  เหล็กมา
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชมภูศรี
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  กาวิระเดช
3. เด็กหญิงธิติมา  ศรีนวล
4. เด็กหญิงนราเกตน์  ไสยวงษ์
5. เด็กหญิงภิญญาดา  สัตย์ธรรมรังษี
6. เด็กหญิงอังคณา  สดใส
 
1. นางเพชรินทร์  เหล็กมา
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงรวิสุดา  สุขสม
3. เด็กหญิงอรปรียา  ขันอาษา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วิมูลชาติ
2. นางสาววาราดา  โต้งฟ้า
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมนภา  ผลวิเศษ
2. เด็กหญิงอัญชลี  -
3. เด็กหญิงอารียา  สองทอง
 
1. นางสาววรางคณา  ภุมรินทร์
2. นางสาววาราดา  โต้งฟ้า
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิระ  พิทักษ์ธรรมดี
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฉิมเพ็ชร
3. เด็กชายอโนชา  แสนทรัพย์สิน
 
1. นางเพชรินทร์  เหล็กมา
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเอียด
2. เด็กหญิงนิรชา  บ้านกล้วย
3. เด็กหญิงสุนิษา  -
 
1. นางเพชรินทร์  เหล็กมา
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนันท์  -
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายดนุนันท์  วงษ์ดี
2. เด็กหญิงธิดาดาว  ไรยวงค์
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ป้องกัน
 
1. นางสาววารี  วิมลพันธ์
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชา  -
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุขสม
3. เด็กหญิงน้ำมล  -
 
1. นางสาววารี  วิมลพันธ์
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงเบญจพร  กัญถา
 
1. นางสาววารี  วิมลพันธ์