สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณทินี  -
 
1. นางพูนศรี  กันภัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมรศรี
2. เด็กชายนพรัตน์  ดวงตา
3. เด็กชายปังปอน  พันธ์แก้ว
4. เด็กชายอนุพงศ์  ตรีศร
5. เด็กหญิงเครือฟ้า  แก้วโมรา
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
2. นางสาวกชพร  บัวศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ขำ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์ธรรม
 
1. นางทิวษา  วิทยา
2. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธนากร  ผลพงษ์
3. เด็กชายธวัชชัย  บัวหลวง
4. เด็กชายธีระชัย  บุญมิ่ง
5. เด็กชายวัชรา  สลับแก้ว
6. เด็กชายศรัญยู  แก้วโมรา
7. เด็กชายศศิพงศ์  ชมชื่น
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสัญ
 
1. นายจีระศักดิ์  กลมวง
2. นายเอกราช  ไก่แก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสม
2. เด็กหญิงวันทนี  วังกะธาตุ
3. เด็กชายสุริยะ  ภู่ระหงษ์
 
1. นายวทัญญู  ภูศรีเทศ
2. นางสาววาราดา  โต้งฟ้า