สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรนภา  ผลพงษ์
 
1. นางพูนศรี  กันภัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  สุวรรณหงส์
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายขวัญชัย  แวงแสน
2. เด็กชายสิทธิพร  เจตนาเสน
 
1. นายจีระศักดิ์  กลมวง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพร
2. เด็กหญิงนุ่น  -
 
1. นางทิวษา  วิทยา
2. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  แม้นละม้าย
2. เด็กหญิงคัชชรินทร์ภรณ์  วัดสว่าง
3. เด็กหญิงนุชนาฐ  สำเภาทอง
 
1. นางพูนศรี  กันภัย
2. นายวทัญญู  ภูศรีเทศ