สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพนุพงษ์  -
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  อาจคงหาญ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีคำวรรณ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรชัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพสธร  กันภัย
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองภามี
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า