สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรนภา  ผลพงษ์
 
1. นางพูนศรี  กันภัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณทินี  -
 
1. นางพูนศรี  กันภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปังปอน  พันธ์แก้ว
 
1. นางพูนศรี  กันภัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพนุพงษ์  -
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  สุวรรณหงส์
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิติพงศ์  บุญสาลี
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  อาจคงหาญ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีคำวรรณ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรชัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตรี  บุญทอง
2. เด็กชายอนุศักดิ์  -
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจตรง
 
1. นายไพรัฐ  สระพรม
2. นางสาวอัญชลี  ศรชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บาลเพชร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ไคลมี
 
1. นางทิวษา  วิทยา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  สาลี
2. นายอภิสิทธิ์  วงษ์ธรรม
 
1. นางทิวษา  วิทยา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายขวัญชัย  แวงแสน
2. เด็กชายสิทธิพร  เจตนาเสน
 
1. นายจีระศักดิ์  กลมวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงษ์ธรรม
 
1. นายธีรกฤต  สร้างการนอก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นายยอด  -
 
1. นายธีรกฤต  สร้างการนอก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราพร  สุกอึ้ง
2. เด็กหญิงภัทริกา  ทองเอี่ยม
3. เด็กหญิงศศิธร  -
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วิมูลชาติ
2. นายธีรกฤต  สร้างการนอก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณ์
 
1. นายเอกราช  ไก่แก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาภาพร  คำมีมา
 
1. นายเอกราช  ไก่แก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาภาพร  คำมีมา
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพสธร  กันภัย
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองภามี
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายบุญฤทธิ์  สุริสาร
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมรศรี
2. เด็กชายนพรัตน์  ดวงตา
3. เด็กชายปังปอน  พันธ์แก้ว
4. เด็กชายอนุพงศ์  ตรีศร
5. เด็กหญิงเครือฟ้า  แก้วโมรา
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
2. นางสาวกชพร  บัวศรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ขำ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์ธรรม
 
1. นางทิวษา  วิทยา
2. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญพร
2. เด็กหญิงนุ่น  -
 
1. นางทิวษา  วิทยา
2. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธนากร  ผลพงษ์
3. เด็กชายธวัชชัย  บัวหลวง
4. เด็กชายธีระชัย  บุญมิ่ง
5. เด็กชายวัชรา  สลับแก้ว
6. เด็กชายศรัญยู  แก้วโมรา
7. เด็กชายศศิพงศ์  ชมชื่น
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสัญ
 
1. นายจีระศักดิ์  กลมวง
2. นายเอกราช  ไก่แก้ว
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสม
2. เด็กหญิงวันทนี  วังกะธาตุ
3. เด็กชายสุริยะ  ภู่ระหงษ์
 
1. นายวทัญญู  ภูศรีเทศ
2. นางสาววาราดา  โต้งฟ้า
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  แม้นละม้าย
2. เด็กหญิงคัชชรินทร์ภรณ์  วัดสว่าง
3. เด็กหญิงนุชนาฐ  สำเภาทอง
 
1. นางพูนศรี  กันภัย
2. นายวทัญญู  ภูศรีเทศ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กหญิงดอ  -
3. เด็กหญิงดา  -
4. เด็กหญิงยูรา  -
5. เด็กหญิงรัตนา  ธราพนมสวรรค์
6. เด็กหญิงแพรพลอย  -
 
1. นางเพชรินทร์  เหล็กมา
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชมภูศรี
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  กาวิระเดช
3. เด็กหญิงธิติมา  ศรีนวล
4. เด็กหญิงนราเกตน์  ไสยวงษ์
5. เด็กหญิงภิญญาดา  สัตย์ธรรมรังษี
6. เด็กหญิงอังคณา  สดใส
 
1. นางเพชรินทร์  เหล็กมา
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงรวิสุดา  สุขสม
3. เด็กหญิงอรปรียา  ขันอาษา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วิมูลชาติ
2. นางสาววาราดา  โต้งฟ้า
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมนภา  ผลวิเศษ
2. เด็กหญิงอัญชลี  -
3. เด็กหญิงอารียา  สองทอง
 
1. นางสาววรางคณา  ภุมรินทร์
2. นางสาววาราดา  โต้งฟ้า
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิระ  พิทักษ์ธรรมดี
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฉิมเพ็ชร
3. เด็กชายอโนชา  แสนทรัพย์สิน
 
1. นางเพชรินทร์  เหล็กมา
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเอียด
2. เด็กหญิงนิรชา  บ้านกล้วย
3. เด็กหญิงสุนิษา  -
 
1. นางเพชรินทร์  เหล็กมา
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนันท์  -
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายดนุนันท์  วงษ์ดี
2. เด็กหญิงธิดาดาว  ไรยวงค์
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ป้องกัน
 
1. นางสาววารี  วิมลพันธ์
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชา  -
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุขสม
3. เด็กหญิงน้ำมล  -
 
1. นางสาววารี  วิมลพันธ์
2. นางสาวจรรยารักษ์  โภคา
 
36 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงเบญจพร  กัญถา
 
1. นางสาววารี  วิมลพันธ์