สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ใจตรง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ยางอ่อน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  นิ่มอนงค์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นันสอาด
5. เด็กชายวันชัย  แสงประทีป
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  อ่อนแหยม
7. เด็กหญิงศิลิษา  ทับทิมหอม
8. เด็กหญิงอารียา  เซี่ยงจง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  มาศศิริ
2. นางสาวกันตินันท์  ปันร์นฉัตร์
3. นางวรรณา  ศรีแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57.33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเมธา  หกประเสริฐ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  มาศศิริ