สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางพัชรินทร์  แสงมาลา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชยิสรา  คล้ายมี
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  บัวทอง
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ฤทธิ์เสมอ
2. เด็กชายกาสวีร์  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายกิตติพงศ์   จันทร์พูล
4. เด็กหญิงขวัญจิรา   ดีหล้า
5. เด็กชายจงรัก   แจ่มสี
6. เด็กหญิงฉัตรศิริ   เจริญยงอยู่
7. เด็กหญิงชัญญา  วรามิตร
8. เด็กชายชินกฤต  พึ่งทอง
9. เด็กหญิงณฐมน   กันแก้ว
10. เด็กหญิงณภัทร   พรสี่
11. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีวงษ์ไชย
12. เด็กหญิงณิชาภัทร   สงวนพันธ์
13. เด็กชายธนชน   ลำดวน
14. เด็กหญิงปณิตา   มิตรางกูร
15. เด็กหญิงปริณดา   มาละออเพ็ชร
16. เด็กหญิงพลอยสวย   สยัดพานิช
17. เด็กหญิงพัชรา   ชำนาญป่า
18. เด็กหญิงพันธิตรา   ทัศนุรักษ์
19. เด็กหญิงภคมล  พิพัฒน์นาวิน
20. เด็กหญิงภัทรภร   จงศิริธารทอง
21. เด็กชายภูเบศวร์   ชูเชิดรัตนา
22. เด็กหญิงมุทิตา  วรรธนะวุฒิ
23. เด็กชายวสุพล   อุดรสาร
24. เด็กหญิงวิรัลยุพา   ชัยอนนต์
25. เด็กชายวิศรุต  เครื่องสนุก
26. เด็กชายศุภกิจ   หนูขาว
27. เด็กชายสิรวิชญ์   หิรัญกนกพันธ์
28. เด็กหญิงสิรินรี   พีรพรรณพงศ์
29. เด็กหญิงสุจิรา   เอกฉันท์
30. เด็กหญิงสุดารัตน์   เหลืองไทย
31. เด็กชายอติวิชญ์   หลงสมบุญ
32. เด็กหญิงอัญญาดา   ขาวสะอาด
33. เด็กหญิงแคทรีนา   จอห์น
34. เด็กหญิงแอนเจล่า   โอกิลวี
 
1. นายไชยยศ  เหมาะพิชัย
2. นายบุญนำ  ทรัพย์บุญมี
3. นายสัมพันธ์  เกตุสม
4. นางสาวยุคลธร  แสนเกษม
5. นางสาวอรณี  เกษมโสต
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันแสงศร  อุมะนันท์
 
1. นางสาววรรณา  ผาอ่อน
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิติพันธ์  อารีย์วงศ์สถิตย์
2. เด็กหญิงชญาณี  เด่นดวงใจ
3. เด็กหญิงนิสารัตน์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นายสัมพันธ์  เกตุสม
2. นายชัยณรงค์  งามขำ