สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ซังบุษบา
2. เด็กชายสิรพงษ์  ปัญเจียง
 
1. นายจีระศักดิ์  โตสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงจตุพร  นานกระโทก
2. เด็กหญิงชาลีนี  กาเพ็ง
3. เด็กหญิงนิจิตพร  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงพรพิมล  ใจภักดี
5. เด็กหญิงมนัสวรรณ  อภัยจิตต์
6. เด็กหญิงองุ่น  -
7. เด็กหญิงอรจิรา  โมกงาม
8. เด็กหญิงเกสรา  บัวศรี
9. เด็กหญิงเสาวรินทร์  ผลจันทร์
10. เด็กหญิงแนน  -
 
1. นายจีระศักดิ์  โตสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขไทยสงค์
 
1. นางธรรมวดี  ชูเมือง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายสุทัศน์  แก้วโมรา
3. เด็กชายเอกพล  ชมดาว
 
1. นายพินิจ  สาลีอ่อน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำ  -
2. เด็กหญิงพิลาวรรณ  สาลีอ่อน
3. เด็กหญิงมีมี่  -
 
1. นายพินิจ  สาลีอ่อน