สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.66 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีงาม
2. เด็กหญิงพรญาณี  สอนจันทร์
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุนทะวงษ์
4. เด็กชายวชิรวิทย์  มณี
5. เด็กหญิงวรัญญา  พรมทอง
 
1. นางสาวจารุณี  เอกจิตร
2. นายพิรภพ  ศรีใส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  การะเกตุ
2. เด็กชายปภากร  ศิริม่วง
3. เด็กชายปั้นหยก  วัชรสุนทรสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิรมย์ญา  ฤทธิ์เดช
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หอฉอย
 
1. นายนันทพัทธ์  เงางาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาติ  -
2. เด็กชายซูซู  -
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญหอม
4. เด็กชายธีรโชติ  แสงผา
5. เด็กชายนทีธร  แร่เพชร
6. เด็กชายนันทวุฒิ  ทิมประเสริฐ
7. เด็กชายวรชิต  ยอดน้ำ
8. เด็กชายศราวุธ  -
9. เด็กชายสมเกียรติ  -
10. เด็กหญิงสาลินี  แหวนแก้ว
11. เด็กชายสิรวิทย์  เลิศสุทธิไกรศรี
12. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทานิสุทธิ์
13. เด็กหญิงหวาน  -
14. เด็กหญิงเกวลิน  แร่เพชร
15. เด็กหญิงไพลิน  นาควิเชตร์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อิงควระ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  บุญยง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายพิชิตชัย  แซ่เล้า
 
1. นางธรรมวดี  ชูเมือง