สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชวพร  ก๋าวิไล
 
1. นายพิรภพ  ศรีใส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.66 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีงาม
2. เด็กหญิงพรญาณี  สอนจันทร์
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุนทะวงษ์
4. เด็กชายวชิรวิทย์  มณี
5. เด็กหญิงวรัญญา  พรมทอง
 
1. นางสาวจารุณี  เอกจิตร
2. นายพิรภพ  ศรีใส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทิมา  การะเกตุ
2. เด็กชายปภากร  ศิริม่วง
3. เด็กชายปั้นหยก  วัชรสุนทรสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิรมย์ญา  ฤทธิ์เดช
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หอฉอย
 
1. นายนันทพัทธ์  เงางาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาติ  -
2. เด็กชายซูซู  -
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญหอม
4. เด็กชายธีรโชติ  แสงผา
5. เด็กชายนทีธร  แร่เพชร
6. เด็กชายนันทวุฒิ  ทิมประเสริฐ
7. เด็กชายวรชิต  ยอดน้ำ
8. เด็กชายศราวุธ  -
9. เด็กชายสมเกียรติ  -
10. เด็กหญิงสาลินี  แหวนแก้ว
11. เด็กชายสิรวิทย์  เลิศสุทธิไกรศรี
12. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทานิสุทธิ์
13. เด็กหญิงหวาน  -
14. เด็กหญิงเกวลิน  แร่เพชร
15. เด็กหญิงไพลิน  นาควิเชตร์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อิงควระ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  บุญยง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ซังบุษบา
2. เด็กชายสิรพงษ์  ปัญเจียง
 
1. นายจีระศักดิ์  โตสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงจตุพร  นานกระโทก
2. เด็กหญิงชาลีนี  กาเพ็ง
3. เด็กหญิงนิจิตพร  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงพรพิมล  ใจภักดี
5. เด็กหญิงมนัสวรรณ  อภัยจิตต์
6. เด็กหญิงองุ่น  -
7. เด็กหญิงอรจิรา  โมกงาม
8. เด็กหญิงเกสรา  บัวศรี
9. เด็กหญิงเสาวรินทร์  ผลจันทร์
10. เด็กหญิงแนน  -
 
1. นายจีระศักดิ์  โตสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายพิชิตชัย  แซ่เล้า
 
1. นางธรรมวดี  ชูเมือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขไทยสงค์
 
1. นางธรรมวดี  ชูเมือง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิชิตชัย  แซ่เล้า
2. เด็กชายเจษฎา  พวงเงิน
 
1. นางธรรมวดี  ชูเมือง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บัวขาว
2. เด็กชายณุกูล  สุดไวยนต์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อิงควระ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พันธ์แก้ว
 
1. นายจเด็จ  กองเงิน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายสุทัศน์  แก้วโมรา
3. เด็กชายเอกพล  ชมดาว
 
1. นายพินิจ  สาลีอ่อน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำ  -
2. เด็กหญิงพิลาวรรณ  สาลีอ่อน
3. เด็กหญิงมีมี่  -
 
1. นายพินิจ  สาลีอ่อน