สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  ไพเราะ
2. เด็กชายสุดเขต  -
 
1. นายศราวุฒิ  นกน้อย
2. นางสาวนนทิยา  ธีรัชฌากรกูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขกรณ์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงหัทยา  เศษสูงเนิน
 
1. นายอภิวัฒน์  ล่ำสัน
2. นายเจนณรงค์  ยิ่งมี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นำสงค์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สำอางค์
3. เด็กชายอรุณสวัสดิ์  เป้าเทียบวงศ์
 
1. นายอภิวัฒน์  ล่ำสัน
2. นายเจนณรงค์  ยิ่งมี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรัญญู  ตรงกลาง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ตรงกลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  วัฒนสิน
 
1. นางกิตติยา  ยุมังกูร