สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรวารี  เพชรทอง
 
1. นางมาลี  กาญจนคเชนทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงญารินดา  ดาวช่วย
 
1. นางขนิษฐา  แจ้งกระจ่าง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองอินทร์
2. เด็กชายคมสันต์  สมบัติ
3. เด็กหญิงชลิตา  ศรีทา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถมสระดี
5. เด็กชายธัญธร  อ่ำพ่วง
6. เด็กชายพงศธร  อ่ำพ่วง
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมีสัตย์
8. เด็กหญิงอรณิชา  มนต์คร้ำ
9. เด็กชายอรรคนาจ  ไทรสังขดำรงสิน
10. เด็กชายอริญชัย  แซ่ลิ้ม
 
1. นางอุษณีย์  ศรีนวล
2. นางขนิษฐา   แจ้งกระจ่าง
3. นางมาลี  กาญจนบุรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วเมฆ
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์  เกตไธสง
3. เด็กหญิงอมรลดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพนิดา  สำเร็จ
2. นางอุษณีย์  ศรีนวล