สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  บัวบาน
2. นางสาวนันทวัน  มั่นคง
3. นายสุรพัศ  ลอยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวบุษยา  ชาลีพัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ดอกสน
2. เด็กชายวีรภัทร  ดอกสน
 
1. นางเรณู  สกุลงาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงวาสนา  โมรางาม
2. เด็กชายแดง  พุโพธิ์
 
1. นางเรณู  สกุลงาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธง  วราราม
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  กล้ากระโทก
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  พะชะ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. นางสาวอรนุช  ไชยฮะ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  บุตดาเลิศ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมลกานต์  พรหมวิเศษ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงออมทอง  ศรีพุเลียบ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  พรหมทัตน์
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงแหม่ม  ศรีพุเลียบ
 
1. นางขนิษฐา  ทองเปราะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พูลทรัพย์
 
1. นางขนิษฐา  ทองเปราะ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโนรา  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงโนรา  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอย  พริ้งพราว
2. เด็กหญิงเกณิกา  เอกศิริ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
2. นางประทิน  ทิพย์โอสถ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรพรรณ  ศรีเจียม
2. นางสาวสุนิสา  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวอู่  พุโพธิ์
 
1. นางเพ็ญพักตร์  เจนจบวงษ์
2. นางสาวนัทธมน  โสมโสดา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  ยามดี
2. เด็กหญิงดาว  ศรีพุเลียบ
3. เด็กหญิงภัทรานิษย์  จิตนิยม
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
2. นางวิลาวรรณ  กองเนียม