สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงใบบอน  บ้านเก่า
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษฎา  ชาญชิต
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  ดอกสน
3. เด็กหญิงอริศรา  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นางสุนิสา  จารุจารีต
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สง่างาม
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีพุเลียบ
3. เด็กชายปิยะวัช  ทองอิน
 
1. นางสาวลำดวน  พ่าไขล่
2. นางสมศรี  เหลืองสด