สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวันใหม่  สินธุ
 
1. นางขนิษฐา  ทองเปราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64.4 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์  เกษวงศ์รอต
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69.32 ทองแดง 11 1. เด็กชายศุภรัตน์  อ่อนเบา
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรุ้ง  พาสุข
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ