สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมัทนา  ลิ้มเจริญ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุวพัชร  นพสกุล
 
1. นางสาวบุษยา  ชาลีพัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  สังข์ภาพ
 
1. นางสาวบุษยา  ชาลีพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เซี่ยงเจว
2. เด็กชายธงชัย  พุโพธิ์
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  แสนโคตร
 
1. นางสุนิสา  จารุจารีต
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายปรัญชัย  มีโพธิ์
2. เด็กชายอนุชา  พรรณวรรณ์
3. เด็กหญิงอูซา  พุโพธิ์
 
1. นางสาวนัทธมน  โสมโสดา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.1 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รอดนิตย์
2. เด็กชายวิมอญ  ศรีพุเลียบ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
2. นางสาวเกศินี  ยาทิพย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอาภาพร  พุโพธิ์
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ