สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวันใหม่  สินธุ
 
1. นางขนิษฐา  ทองเปราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64.4 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์  เกษวงศ์รอต
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงใบบอน  บ้านเก่า
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมัทนา  ลิ้มเจริญ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  บัวบาน
2. นางสาวนันทวัน  มั่นคง
3. นายสุรพัศ  ลอยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวบุษยา  ชาลีพัฒน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุวพัชร  นพสกุล
 
1. นางสาวบุษยา  ชาลีพัฒน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  สังข์ภาพ
 
1. นางสาวบุษยา  ชาลีพัฒน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เซี่ยงเจว
2. เด็กชายธงชัย  พุโพธิ์
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  แสนโคตร
 
1. นางสุนิสา  จารุจารีต
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายปรัญชัย  มีโพธิ์
2. เด็กชายอนุชา  พรรณวรรณ์
3. เด็กหญิงอูซา  พุโพธิ์
 
1. นางสาวนัทธมน  โสมโสดา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.1 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รอดนิตย์
2. เด็กชายวิมอญ  ศรีพุเลียบ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
2. นางสาวเกศินี  ยาทิพย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ดอกสน
2. เด็กชายวีรภัทร  ดอกสน
 
1. นางเรณู  สกุลงาม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงวาสนา  โมรางาม
2. เด็กชายแดง  พุโพธิ์
 
1. นางเรณู  สกุลงาม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารวี  กิจถาวรอาชีพ
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธนะฤกษ์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไทรสังขทัศนัย
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บริสุทธิ์
5. เด็กหญิงนารี  ยังสบาย
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  หลวงโพธิคา
7. เด็กหญิงพลอย  บ้านลุ่ม
8. เด็กหญิงศิรดา  นิลบุตร
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กล้ากระโทก
10. เด็กหญิงไอริน  กลิ่นดี
 
1. นางประทิน  ทิพย์โอสถ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธง  วราราม
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  กล้ากระโทก
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  พะชะ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. นางสาวอรนุช  ไชยฮะ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  บุตดาเลิศ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมลกานต์  พรหมวิเศษ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงออมทอง  ศรีพุเลียบ
 
1. นายนพดล  แน่นอุดร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  พรหมทัตน์
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงแหม่ม  ศรีพุเลียบ
 
1. นางขนิษฐา  ทองเปราะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พูลทรัพย์
 
1. นางขนิษฐา  ทองเปราะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโนรา  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงโนรา  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอย  พริ้งพราว
2. เด็กหญิงเกณิกา  เอกศิริ
 
1. นางสุภิญ  คุณสุวรรณ์
2. นางประทิน  ทิพย์โอสถ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69.32 ทองแดง 11 1. เด็กชายศุภรัตน์  อ่อนเบา
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรุ้ง  พาสุข
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอาภาพร  พุโพธิ์
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษฎา  ชาญชิต
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  ดอกสน
3. เด็กหญิงอริศรา  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นางสุนิสา  จารุจารีต
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัทมา  สอนใต้
2. เด็กชายวินัย  ภูตะวัน
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ
2. นางวัฒนา  พวงแก้ว
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูโต
2. เด็กหญิงหรรษา  อรุณ
 
1. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ
2. นางวัฒนา  พวงแก้ว
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีพุเลียบ
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ช่างเสียง
 
1. นางสาวบุษยา  ชาลีพัฒน์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรพรรณ  ศรีเจียม
2. นางสาวสุนิสา  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวอู่  พุโพธิ์
 
1. นางเพ็ญพักตร์  เจนจบวงษ์
2. นางสาวนัทธมน  โสมโสดา
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  ยามดี
2. เด็กหญิงดาว  ศรีพุเลียบ
3. เด็กหญิงภัทรานิษย์  จิตนิยม
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
2. นางวิลาวรรณ  กองเนียม
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สง่างาม
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีพุเลียบ
3. เด็กชายปิยะวัช  ทองอิน
 
1. นางสาวลำดวน  พ่าไขล่
2. นางสมศรี  เหลืองสด