สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต้น  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายพิจักษ์  ธรรมจารุสิริ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  แดงพยนต์
2. เด็กชายอรรถพร  บุญรอด
 
1. นางวรรณวิไล  อนุกูล
2. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมจารุสิริ
 
1. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายชัยรัตน์  สำราญวงศ์
2. เด็กชายธนกร  เชิงฉลาด
3. เด็กชายเกรียงไกร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี
2. นางจารุวรรณ  วงษ์วรเทวา