สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรางสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  นิลนก
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  หอยสังข์
3. เด็กหญิงนฐพร  นิลนก
4. เด็กหญิงนัฐชา  ทิมทับ
5. เด็กหญิงนิภาพร  นิลนก
6. เด็กหญิงอลิษา  ภูฆัง
 
1. นายไพศาล  แก้วสะอาด
2. นางลัดดา  วีระศิลป์
3. นายณัฐภัทร  สุดจิตต์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงสุดารัช  ขาวเกลียด
 
1. นางสาวราตรี  สาลิตุล