สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  อุตสาหะ
 
1. นายประเทือง  สระแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสรจักร  เจียมบรรจง
 
1. นายอรุณ  บ่อน้อย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อัมพบุตร
 
1. นายอรุณ  บ่อน้อย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิมลพัฒน์  ธรรมมา
2. เด็กชายสรจักร  เจียมบรรจง
 
1. นางสาวอรณิชชา  วิเศษสิงห์
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงสาธิตา  ไทยผึ้ง
 
1. นางสุทธิพร  สระแก้ว