สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไวยิ่งยุทธ์
 
1. นางนิตยา  บุษปฤกษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุภมาส  ชุดกลาง
 
1. นางนิตยา  บุษปฤกษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายซอ  -
2. เด็กชายวงศกร  ไทยบุตร
3. เด็กชายศักรินทร์  สุรินทราช
 
1. นางอัจฉรา  นาคสกุล