สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไวยิ่งยุทธ์
 
1. นางนิตยา  บุษปฤกษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุภมาส  ชุดกลาง
 
1. นางนิตยา  บุษปฤกษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายซอ  -
2. เด็กชายวงศกร  ไทยบุตร
3. เด็กชายศักรินทร์  สุรินทราช
 
1. นางอัจฉรา  นาคสกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงปภาวดี  บำรุงญาติ
3. เด็กหญิงอภิชญา  เหมือนจิตต์
 
1. นางอัจฉรา  นาคสกุล
2. นางนิตยา  บุษปฤกษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บำรุงญาติ
 
1. นางวรรณรวี  สุขสำราญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเก่า
2. เด็กหญิงทราย  -
 
1. นางละมัย  ปานกลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  มาศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  คำสี
3. เด็กชายโกวิทย์  -
 
1. นางละมัย  ปานกลาง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยาสุทธิ
2. เด็กหญิงอโณทัย  -
 
1. นางละมัย  ปานกลาง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภมาส  ชุดกลาง
 
1. นางละมัย  ปานกลาง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซอ   -
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขระ
3. เด็กชายวรัญญู  -
 
1. นายวรรณยุทธ์  ดาบแก้ว
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงธิติมา  แสงสืบชาติ
3. เด็กหญิงวารินทร์  พลอยดีสีอ่อน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เมี่ยงแก
2. นางพิสมัย  ตุติ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพันธมิตร  ชำนาญกุล
 
1. นางวรรณรวี  สุขสำราญ
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขระ
 
1. นางวรรณรวี  สุขสำราญ
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคณิต  จำปีขาว
2. เด็กชายอุดม  -
 
1. นางวรรณรวี  สุขสำราญ
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  เกษรบัว
2. เด็กหญิงโบตั๋น  -
 
1. นางวรรณรวี  สุขสำราญ