สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรนภัส  อินปัญญา
 
1. นางอารมย์  เหลืองแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีภุมมา
 
1. นางอารมย์  เหลืองแดง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายพรชัย  นาเครือ
 
1. นายสมบัติ  เหลืองแดง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญามร  โกวาภิรัติ
2. เด็กหญิงญาณกร  เข็มทอง
 
1. นางสาวกัญญา  มั่นคง
2. นางสาวกรรณิกา  แสงทินกร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนพเก้า  สามงามนิ่ม
2. เด็กหญิงภัทวดี  แดงหาญ
 
1. นางวาสนา  เอี่ยมจริง
2. นางสาวกรรณิกา  แสงทินกร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  สระศรีโสม
2. เด็กหญิงธนารีย์  สระศรีโสม
3. เด็กหญิงแววตา  สระศรีสม
 
1. นายสมบัติ  เหลืองแดง
2. นางอารมย์  เหลืองแดง
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงดรุณี  ปั้นประดับ
2. เด็กหญิงมาลินี  นิลพงษ์
 
1. นายพิทักษ์  วัดจินดา
2. นางสาวกัญญา  มั่นคง
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ครุฑศิริ
2. เด็กชายสฐานันทร์  อาจเครือ
3. เด็กหญิงอัจฉรินทร์  สิทธิกุล
 
1. นางสาวบุญเตือน  ไก่นิล
2. นางทันญาภา  เทพสวัสดิ์