สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเปรม
 
1. นางสาวศิริพร  กาญจนวิภาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองจันทร์
 
1. นางสาวนารี  ปิ่นปี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุเชาวดี  เซี่ยงเจ้ว
 
1. นางวันทนา  เปลินเสวี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กชายชัยรัตน์  คุ้มแพ่ง
 
1. นางวันทนา  เปลินเสวี
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายชนะภัย  ศรนรินทร์
2. เด็กชายสรวิศ  เขียวอิ่ม
 
1. นายพฤกษา  จันทร์เรือง