สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุญาดา  ธูปเทียน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หลวงทอ
 
1. นางสาวนารี  ปิ่นปี
2. นางสาวศิริพร  กาญจนวิภาพร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนนท์  (ไม่มีนามสกุุล)
 
1. นางยูงทอง  ให้สุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มั่งคั่ง
 
1. นางยูงทอง  ให้สุข