สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเปรม
 
1. นางสาวศิริพร  กาญจนวิภาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองจันทร์
 
1. นางสาวนารี  ปิ่นปี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศันศนีย์  สีบัวสด
 
1. นางสาวนารี  ปิ่นปี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุญาดา  ธูปเทียน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หลวงทอ
 
1. นางสาวนารี  ปิ่นปี
2. นางสาวศิริพร  กาญจนวิภาพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนนท์  (ไม่มีนามสกุุล)
 
1. นางยูงทอง  ให้สุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มั่งคั่ง
 
1. นางยูงทอง  ให้สุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  แสงนิล
 
1. นางสาววชรพร  เพิ่มพูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรวิสา  จันทร์ที
2. เด็กชายสุรชัย  บุญชู
 
1. นางสาววชรพร  เพิ่มพูล
2. นางรุ่งอรุณ  จันทร์ที
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุเชาวดี  เซี่ยงเจ้ว
 
1. นางวันทนา  เปลินเสวี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กชายชัยรัตน์  คุ้มแพ่ง
 
1. นางวันทนา  เปลินเสวี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลฐกานต์  ธูปเทียน
 
1. นางสาววสุกาญจน์  นิ่มอิ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81.67 ทอง 4 1. เด็กชายวิชญพงศ์  หอมแพงไว้
 
1. นางสาววสุกาญจน์  นิ่มอิ่ม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.99 เงิน 9 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขันอนันท์
 
1. นางสาวอนุสรา  เกตุแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนพร  วรพิน
 
1. นางสาวกฤษณา  ภาษิตานนท์
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายชนะภัย  ศรนรินทร์
2. เด็กชายสรวิศ  เขียวอิ่ม
 
1. นายพฤกษา  จันทร์เรือง
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไพล่ผล
2. เด็กหญิงรัตติยา  โสภา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แผงพันธ์
 
1. นางเพลินพิศ  นกเทียน
2. นางสาวรัชนีกรณ์  วงษ์ทิพย์