สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองเปลว
 
1. นางสุวิมล  เหลืองทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ภารกุล
2. เด็กชายเพชรแท้  เต็มนุช
 
1. นายสมเดช  ช้างงา
2. นางเพ็ญอร  สุขเกษ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐนนท์  เสลานิ่ม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิ์โต
 
1. นายสมเดช  ช้างงา
2. นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฝน  สุวรรณัง
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภาศิริ  แซ่ลี้
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัชชา  จงธีระธรรม
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  นิติพันธ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แกล้วกล้า
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
2. นางเบญจา  สนธยานาวิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธร  จงธีระธรรม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญศิริ
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
2. นางเบญจา  สนธยานาวิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  สาหร่าย
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  รัตนเสถียร
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
2. นางเบญจา  สนธยานาวิน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยาพัทร  มั่นคง
2. เด็กชายพงศ์เทพ  เต็มนุช
3. เด็กชายสมรักษ์  หอมสาตร์
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
2. นางเบญจา  สนธยานาวิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  พื้นหินลาด
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุตรดา
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม