สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทราวดี  นาคอ้น
 
1. นางอุไร  บุญรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิสรา  ใจซื่อ
 
1. นางเปรมจิตร  ทูลพุทธา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ตรุษกราน
2. เด็กชายวรเมธ   คำยวง
 
1. นายสมเดช  ช้างงา
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งใจดี
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จรัสรัตน์สถิตย์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุตดา
3. เด็กหญิงยลรดี  เงินลาด
4. เด็กหญิงวริยา  รุ่งคูหา
5. เด็กชายอติชาติ  รุ่งคูหา
6. เด็กชายเมธี  กระแสจันทร์
 
1. นางเพ็ญอร  สุขเกษ
2. นางอุไร  บุญรอด