สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.9 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนากร  ไทยผึ้ง
2. เด็กชายสิทธิชัย  นิลวิเศษ
 
1. นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรรณดี  พรหมเทพ
2. เด็กชายสุดที่รัก  ยางสวย
 
1. นายจักรกฤช  ธิบดี
2. นางเพ็ญอร  สุขเกษ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิรชา  คำชื่น
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายชลชาติ  บัวงาม
2. เด็กหญิงอรวรา  กระแสจันทร์
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
2. นายยงยุทธ  บัวขม