สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจำนงค์
2. เด็กชายรุ่งทวี  พิรันคำ
 
1. นางเปรมจิตร  ทูลพุทธา
2. นายสมเดช  ช้างงา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิชาพร  โรจน์พวง
 
1. นางอุไร  บุญรอด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจิราพร  เขียวเปลื้อง
 
1. นายก้องศักดิ์  เขียวลือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกล้วย  -
2. เด็กชายวันชัย  ติ้นทอง
3. เด็กชายสาวรีย์  รัตนผล
 
1. นางสาวประพาพร  ยศวิชัย
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธวัชชัย  ปรีชาไว
2. เด็กชายสราวุฒ  แตงทองคำ
 
1. นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปิยะ  มั่นคง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรียะโสธร
 
1. นางสาวประพาพร  ยศวิชัย
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หอธรรมรัตน์
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอมิตา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปภัทราภรณ์  แจ้งใจดี
2. เด็กหญิงศกลรัตน์  สังข์สุข
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
2. นายยงยุทธ  บัวขม