สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทราวดี  นาคอ้น
 
1. นางอุไร  บุญรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิสรา  ใจซื่อ
 
1. นางเปรมจิตร  ทูลพุทธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองเปลว
 
1. นางสุวิมล  เหลืองทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจำนงค์
2. เด็กชายรุ่งทวี  พิรันคำ
 
1. นางเปรมจิตร  ทูลพุทธา
2. นายสมเดช  ช้างงา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิชาพร  โรจน์พวง
 
1. นางอุไร  บุญรอด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจิราพร  เขียวเปลื้อง
 
1. นายก้องศักดิ์  เขียวลือ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกล้วย  -
2. เด็กชายวันชัย  ติ้นทอง
3. เด็กชายสาวรีย์  รัตนผล
 
1. นางสาวประพาพร  ยศวิชัย
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.9 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนากร  ไทยผึ้ง
2. เด็กชายสิทธิชัย  นิลวิเศษ
 
1. นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธวัชชัย  ปรีชาไว
2. เด็กชายสราวุฒ  แตงทองคำ
 
1. นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปิยะ  มั่นคง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรียะโสธร
 
1. นางสาวประพาพร  ยศวิชัย
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ภารกุล
2. เด็กชายเพชรแท้  เต็มนุช
 
1. นายสมเดช  ช้างงา
2. นางเพ็ญอร  สุขเกษ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐนนท์  เสลานิ่ม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฤทธิ์โต
 
1. นายสมเดช  ช้างงา
2. นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ตรุษกราน
2. เด็กชายวรเมธ   คำยวง
 
1. นายสมเดช  ช้างงา
2. นางสาวนัยนา  ดาบแก้ว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรรณดี  พรหมเทพ
2. เด็กชายสุดที่รัก  ยางสวย
 
1. นายจักรกฤช  ธิบดี
2. นางเพ็ญอร  สุขเกษ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฝน  สุวรรณัง
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภาศิริ  แซ่ลี้
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัชชา  จงธีระธรรม
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งใจดี
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  นิติพันธ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แกล้วกล้า
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
2. นางเบญจา  สนธยานาวิน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธร  จงธีระธรรม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญศิริ
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
2. นางเบญจา  สนธยานาวิน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  สาหร่าย
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  รัตนเสถียร
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
2. นางเบญจา  สนธยานาวิน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยาพัทร  มั่นคง
2. เด็กชายพงศ์เทพ  เต็มนุช
3. เด็กชายสมรักษ์  หอมสาตร์
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
2. นางเบญจา  สนธยานาวิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  พื้นหินลาด
 
1. นางวัฒนา  บุญสมบัติ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หอธรรมรัตน์
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุตรดา
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอมิตา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิรชา  คำชื่น
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปภัทราภรณ์  แจ้งใจดี
2. เด็กหญิงศกลรัตน์  สังข์สุข
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
2. นายยงยุทธ  บัวขม
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายชลชาติ  บัวงาม
2. เด็กหญิงอรวรา  กระแสจันทร์
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
2. นายยงยุทธ  บัวขม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จรัสรัตน์สถิตย์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุตดา
3. เด็กหญิงยลรดี  เงินลาด
4. เด็กหญิงวริยา  รุ่งคูหา
5. เด็กชายอติชาติ  รุ่งคูหา
6. เด็กชายเมธี  กระแสจันทร์
 
1. นางเพ็ญอร  สุขเกษ
2. นางอุไร  บุญรอด
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวาสนา  นาคูบัว
2. เด็กหญิงศศิธร  นาคูบัว
 
1. นายยงยุทธ  บัวขม
2. นางสาววธู  โพธิ์ทอง
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรธอร  ทองเปลว
2. เด็กหญิงอาทิตา  นิลพัฒน์
 
1. นางสาววธู  โพธิ์ทอง
2. นายยงยุทธ  บัวขม