สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซอซอ  -
2. เด็กหญิงภัทรลภา  ดวงดาว
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  งามฉลวย
 
1. นางสาวสารินี  โฉมแก้ว
2. นางสาวธีริศรา  วิเศษวงษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74.87 เงิน 6 1. เด็กชายภุชงค์  -
2. เด็กชายสถาปนา  -
 
1. นายอารัญ  พวงแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.43 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวิทยา  นุ่มเจริญ
2. เด็กชายอลงกรณ์  บรรจง
 
1. นายอารัญ  พวงแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.9 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภูชิสส์  ภู่ทอง
2. เด็กชายอิทธิพล  พลซา
 
1. นายอารัญ  พวงแก้ว