สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สายสวาท
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทองสุขมาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.61 เงิน 4 1. เด็กชายระพีพันธ์  นะดี
2. เด็กชายวีระพงษ์  ฉุยเนย
 
1. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ
2. นายอรรถวุฒิ  ดีนอก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกุญชเดช  แผนประดิษชาญ
2. เด็กชายชินวัตร  โตใหญ่
3. เด็กชายธนวัฒน์  แย้มพราย
4. เด็กชายนครินทร์  ทำดี
5. เด็กชายสุรชัย  ชื่นอบเชย
6. เด็กชายอัศวิน  จันทวีป
 
1. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ
2. นายอรรถวุฒิ  ดีนอก
3. นางสาวกฤติยาณี  เพ่งพินิจ