สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายพิมพ์รดา  ดอกพุฒ
2. เด็กชายศรเพชร  สิทธานนท์
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวเกตุ
 
1. นางสาวกฤติยาณี  เพ่งพินิจ
2. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายปฐมพร  ทับทิมทอง
2. เด็กชายพรเนตร  มั่นคง
 
1. นายอรรถวุฒิ  ดีนอก
2. นางสาวกฤติยาณี  เพ่งพินิจ