สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิณพัฒ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงวีรยา  นำ้ใจเย็น
3. เด็กชายศิลา  พรานเจริญ
4. เด็กชายสหรัฐ  ตั้งใจ
5. เด็กหญิงสุนิสา  มั่นคง
6. เด็กชายสุภัทร  ภักดี
 
1. นายธวัชชัย  ตันบริบรูณ์
2. นางสาวพรพรรณ  ทองสุขมาก
3. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ