สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สายสวาท
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทองสุขมาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.61 เงิน 4 1. เด็กชายระพีพันธ์  นะดี
2. เด็กชายวีระพงษ์  ฉุยเนย
 
1. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ
2. นายอรรถวุฒิ  ดีนอก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา  วงษ์กฎ
 
1. นายอรรถวุฒิ  ดีนอก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกุญชเดช  แผนประดิษชาญ
2. เด็กชายชินวัตร  โตใหญ่
3. เด็กชายธนวัฒน์  แย้มพราย
4. เด็กชายนครินทร์  ทำดี
5. เด็กชายสุรชัย  ชื่นอบเชย
6. เด็กชายอัศวิน  จันทวีป
 
1. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ
2. นายอรรถวุฒิ  ดีนอก
3. นางสาวกฤติยาณี  เพ่งพินิจ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิณพัฒ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงวีรยา  นำ้ใจเย็น
3. เด็กชายศิลา  พรานเจริญ
4. เด็กชายสหรัฐ  ตั้งใจ
5. เด็กหญิงสุนิสา  มั่นคง
6. เด็กชายสุภัทร  ภักดี
 
1. นายธวัชชัย  ตันบริบรูณ์
2. นางสาวพรพรรณ  ทองสุขมาก
3. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายพิมพ์รดา  ดอกพุฒ
2. เด็กชายศรเพชร  สิทธานนท์
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวเกตุ
 
1. นางสาวกฤติยาณี  เพ่งพินิจ
2. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายปฐมพร  ทับทิมทอง
2. เด็กชายพรเนตร  มั่นคง
 
1. นายอรรถวุฒิ  ดีนอก
2. นางสาวกฤติยาณี  เพ่งพินิจ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  หมีแรต
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสืองาม
3. เด็กหญิงอลิษา  สมานทรัพย์
 
1. นายทวี  สืบศักดิ์
2. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ