สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมณฑล  สวัสดิ์กรกุล
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบงกชพร  สำลีวงษ์
2. เด็กชายวันชัย  เฮาเลิศ
 
1. นายอรรถชัย  รักราษฎร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลำใยหวานชื่น
2. เด็กหญิงจันทร์  สวัสดิ์นที
3. เด็กหญิงจุทาทิพย์  โชคอำนวยกูล
4. เด็กหญิงนภัสสร  จิตต์สูง
5. เด็กหญิงนิลตรา  -
6. เด็กหญิงพัทธมน  เทศทอง
7. เด็กหญิงลลิตา  ลำใยหวานชื่น
8. เด็กหญิงวรรฑณี  ชื่นตา
9. เด็กหญิงสริตา  เซี่ยงโหล
10. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวหลวง
 
1. นายอรรถชัย  รักราษฎร์
2. นายวิชา  น้ำใจดี
3. นางศรินรัตน์  จันทร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ลำใยนิโรธ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ลำใยงาม
3. เด็กหญิงวราวรรณ  เทียมศรี
4. เด็กหญิงอมรรัตรน์  รอดผุย
5. เด็กหญิงอรพันธ์  เจริญศิริ
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
2. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทจร
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โง้วเจริญ
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิฐา  ลำใยนิโรช
2. เด็กหญิงพัชรพร  ลำใยงาม
3. เด็กหญิงวราวรรณ  เทียมศรี
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  รอดผุย
5. เด็กหญิงอรพันธ์  เจริญศิริ
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
2. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
3. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หนานเสน
2. เด็กหญิงณัฐมน  พลจันทร์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันขะวงษ์
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์