สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุกานดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จามะรี
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทจร
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หล้าชาญ
2. เด็กหญิงอารยา  อันทโย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทราชา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
2. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม