สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทา
 
1. นายนพดล  ประจักษ์โพธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สายจำปา
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  แจ่มน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สวัสดิ์วนาจร
2. เด็กชายรัฐพล  สวัสดิ์วนากุล
3. เด็กหญิงรัตติกาล  จิ๋วประเสริฐ
 
1. นายอรรถชัย  รักราษฎร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอัครพล  มาแก้ว
 
1. นางปนิดา  อ่อนศรี