สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุกานดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมณฑล  สวัสดิ์กรกุล
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทา
 
1. นายนพดล  ประจักษ์โพธา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สายจำปา
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  แจ่มน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สวัสดิ์วนาจร
2. เด็กชายรัฐพล  สวัสดิ์วนากุล
3. เด็กหญิงรัตติกาล  จิ๋วประเสริฐ
 
1. นายอรรถชัย  รักราษฎร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบงกชพร  สำลีวงษ์
2. เด็กชายวันชัย  เฮาเลิศ
 
1. นายอรรถชัย  รักราษฎร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลำใยหวานชื่น
2. เด็กหญิงจันทร์  สวัสดิ์นที
3. เด็กหญิงจุทาทิพย์  โชคอำนวยกูล
4. เด็กหญิงนภัสสร  จิตต์สูง
5. เด็กหญิงนิลตรา  -
6. เด็กหญิงพัทธมน  เทศทอง
7. เด็กหญิงลลิตา  ลำใยหวานชื่น
8. เด็กหญิงวรรฑณี  ชื่นตา
9. เด็กหญิงสริตา  เซี่ยงโหล
10. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวหลวง
 
1. นายอรรถชัย  รักราษฎร์
2. นายวิชา  น้ำใจดี
3. นางศรินรัตน์  จันทร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จามะรี
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ลำใยนิโรธ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ลำใยงาม
3. เด็กหญิงวราวรรณ  เทียมศรี
4. เด็กหญิงอมรรัตรน์  รอดผุย
5. เด็กหญิงอรพันธ์  เจริญศิริ
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
2. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทจร
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทจร
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โง้วเจริญ
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิฐา  ลำใยนิโรช
2. เด็กหญิงพัชรพร  ลำใยงาม
3. เด็กหญิงวราวรรณ  เทียมศรี
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  รอดผุย
5. เด็กหญิงอรพันธ์  เจริญศิริ
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
2. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
3. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอัครพล  มาแก้ว
 
1. นางปนิดา  อ่อนศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายคุณากร  เทียมศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลำใยกนก
 
1. นางปนิดา  อ่อนศรี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หล้าชาญ
2. เด็กหญิงอารยา  อันทโย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทราชา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สวยค้าข้าว
2. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หนานเสน
2. เด็กหญิงณัฐมน  พลจันทร์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พันขะวงษ์
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์