สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62.6 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุพัสสรา  ยางสวย
 
1. นางรัชนี  ศรีวงศ์รัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลรอด
2. เด็กชายกฤษณธร  สะอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงทรงพรรณ  สิงห์ทองห้อม
4. เด็กหญิงมันทนา  แสงสุข
5. เด็กชายรัชพล  สง่าแสง
6. เด็กชายศิริชัย  ใจบุญ
 
1. นางสาวพรศิริ  อารีวงษ์