สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรายุส  มูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ฐิติโอภากูล
3. เด็กชายนัชชา  พึ่งทรัพย์
4. เด็กชายภาสกร  เย็นแย้ม
5. เด็กชายสุชัชจ์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายอิธิพล  โทนทอง
 
1. นางสาวพรศิริ  อารีวงษ์