สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62.6 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุพัสสรา  ยางสวย
 
1. นางรัชนี  ศรีวงศ์รัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แย้มวงศ์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วกันดา
3. เด็กหญิงรัตนา  เพียงเอี้ยง
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รุ่งลาสี
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  นิ่มเจริญ
 
1. นางรัชนี  ขำเจริญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลรอด
2. เด็กชายกฤษณธร  สะอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงทรงพรรณ  สิงห์ทองห้อม
4. เด็กหญิงมันทนา  แสงสุข
5. เด็กชายรัชพล  สง่าแสง
6. เด็กชายศิริชัย  ใจบุญ
 
1. นางสาวพรศิริ  อารีวงษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรายุส  มูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ฐิติโอภากูล
3. เด็กชายนัชชา  พึ่งทรัพย์
4. เด็กชายภาสกร  เย็นแย้ม
5. เด็กชายสุชัชจ์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายอิธิพล  โทนทอง
 
1. นางสาวพรศิริ  อารีวงษ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐภัทร  รุ่งลาสี
2. เด็กชายศิวัช  ยางสวย
3. เด็กหญิงเขมมัสศิริ  นงนุช
 
1. นางสาวดวงพร  หงษ์ษา
2. นางสาวชนันษา  ภุมรินทร์