สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  ลี
 
1. นางจันทิรา  ศรีสรากรณ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.2 ทอง 5 1. เด็กชายญาณพัฒน์  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  รอดภัย
3. เด็กหญิงพุทธิตา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสาวจีรฉัตร  นวลเนาว์
2. นายอนุ  นาคทองอินทร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  น้ำใจดี
2. เด็กหญิงประภัสสร  เสือส่าน
3. เด็กหญิงสุนิษา  นารีรักษ์
 
1. นางพัชรี  ดอกบัว
2. นางจันทิรา  ศรีสรากรณ์