สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชมพู่  -
2. เด็กชายลัทธพล   รอดเพ็ชร
3. เด็กหญิงอรณา  มณีวงศ์
 
1. นางสาวอุทุมพร   นิลหยก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงจอย  -
2. เด็กหญิงผกาวดี  บุญเผื่อน
3. เด็กหญิงพรรักษา  สินประเสริฐ
 
1. นางนิภาพร  โฉมยา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงชนิดา   แก้วแสงจันทร์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญมี
3. เด็กชายสวิตต์  เผือกผ่อง
 
1. นางสาวกรรณิกา  คิ้ววิลัย